Links

Hướng dẫn kết nối Topship

Bước 1: Vào Cài đặt chọn Vận chuyển (hoặc vào Vận chuyển chọn Cài đặt)

Bước 2: Chọn Cấu hình cách tính phí vận chuyển là Tính phí vận chuyển theo bên thứ 3.

Bước 3: Chọn Kết nối

Bước 4: Nhập email hoặc số điện thoại để kết nối

Bước 5: Chọn Đăng nhập

Bước 6: Nhập mã xác thực rồi bấm tiếp tục

Nếu đăng nhập bằng mail, mã xác thực sẽ được gửi về mail.
Nếu đăng nhập bằng số điện thoại, mã xác thực sẽ được gửi về số điện thoại.

Bước 7: Nhập các thông tin cho tài khoản mới

Bước 8: Chọn nhận mail liên hệ với đội ngũ Topship và chọn Bằng việc đăng ký tôi đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ

Bước 9: Chọn Đăng ký

Hệ thống báo Đăng ký thành công và sẽ tự động chuyển về trang Cài đặt vận chuyển

Bước 10: Lưu