Links

Vận chuyển

Tiến hành cài đặt tính phí vận chuyển
Truy cập vào Vận Chuyển -> Cài đặt
Cấu hình tính phí vận chuyển bao gồm:
  • Tính phí vận chuyển theo km
  • Tính phí vận chuyển theo khu vực
  • Tính phí vận chuyển theo bên thứ ba

1. Tính phí vận chuyển theo km

Thiết lập tính phí vận chuyển theo km bao gồm:
Phí vận chuyển trong ngày: Phí này sẽ cộng vào giá vận chuyển khi khách hàng muốn giao hàng trong ngày.
Liên hệ: Khi khoảng cách giao hàng lớn hơn giá trị đã cài đặt thì nhân viên phải liên hệ với khách hàng để tính phí giao hàng
Phí vận chuyển chung (Phí vận chuyển tiêu chuẩn)
Nhập giá trị đơn hàng tối thiểu để được miễn phí giao hàng
Ở mục tính phí giao hàng trên bán kính
  • Nếu kích hoạt:
Nhập bán kính để tính phí giao hàng
Phí vận chuyển trong vòng bán kính đó và ngoài bán kính
  • Nếu không kích hoạt
Nhập số km tối đa đê được miễn phí giao hàng
Số km đầu + phí giao hàng cho từng số km đó
Phí giao hàng cho từng số km tiếp theo
Ví dụ (hình trên):
Với 5km đầu, phí giao hàng cho từng km là 20.000 đồng.
Từ km số 6, phí giao hàng là 40.000/km

2. Tính phí vận chuyển theo khu vực

Lựa chọn "Tính phí vận chuyển theo khu vực"

Lựa chọn "Thêm khu vực vận chuyển" (Hiện tại là các tỉnh)
Sau khi chọn khu vực, có thể
  • Xóa khu vực
  • Thêm phí vận chuyển: Thêm phí vận chuyển dành cho khi vực đó
Tại phần thêm phí vận chuyển:
Giả sử Nhà bán hàng muốn vận chuyển miễn phí tại khu vực Hồ Chí Minh cho các đơn hàng từ 2kg( 2000gr) trở xuống, điền thông tin như sau:
Giả sử Nhà bán hàng muốn vận chuyển miễn phí tại khu vực Hồ Chí Minh cho các đơn hàng từ 1 triệu trở lên, điền thông tin như sau:
Sau khi kiểm tra và Lưu -> ta có màn hình như sau:
Ngoài ra, nếu muốn tính phí thêm cho một số quận/ huyện riêng biệt, thực hiện bấm vào phí vận chuyển, tạo thêm phí từ từng quận/huyện đó
Nhấn lưu để Xác nhận

3. Tính phí vận chuyển theo bên thứ ba

Lựa chọn tính phí vận chuyển theo bên thứ ba

Lựa chọn kết nối nhà vận chuyển