Links

Tạo mới ưu đãi

Bước 1: Vào Loyalty chọn Ưu đãi sau đó chọn Thêm mới

Bước 2: Nhập các nội dung cơ bản của Ưu đãi

Bước 3: Cài đặt hiển thị

Bước 4: Cài đặt quản lý

Bước 5: Chọn khuyến mãi mà ưu đãi đó sẽ áp dụng

Bước 6: Cài đặt ảnh đại diện

Bước 7: Lưu