Links

Tạo mã khuyến mãi

Bước 1: Vào Khuyến mãi chọn Thêm mới

Bước 2: Chọn Tạo mã khuyến mãi

Bước 3: Nhập tên khuyến mãi

Ví dụ: Khuyến mãi 50%

Bước 4: Chọn loại mã

Khuyến mãi một mã: Khách hàng sẽ được giảm giá khi nhập mã này

Mã có thể được Nhập thủ công hoặc chọn Tạo mã tự động

Khuyến mãi nhiều mã: Chọn hình thức tạo mã

Không tạo mã: Có thể tạo danh sách mã sau khi lưu

Tạo nhiều mã: Sử dụng hệ thống tạo mã của CNV

Nhập mã từ excel: Nhập một danh sách mã từ file excel có sẵn

Bước 5: Chọn kênh sử dụng mã khuyến mãi

Bước 6: Chọn số lần sử dụng

Là giới hạn sử dụng của mã khuyến mãi tạo ra.
Với trường hợp chọn loại mã là Một mã thì sẽ được chọn nhập giới hạn của mã hoặc không giới hạn mã đó
Với trường hợp chọn loại mã là Nhiều mã thì giới hạn số lần sử dụng của mã sẽ chỉ là 1 (không được chọn không giới hạn)

Bước 7: Chọn thời gian sử dụng

Giới hạn thời gian sử dụng: Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc

Không bao giờ hết hạn: Chỉ cài đặt được thời gian bắt đầu và không cài được thời gian kết thúc

Bước 8: Cài đặt cấu hình cho mã khuyến mãi

Loại khuyến mãi

Giảm theo số tiền: thiết lập giá trị được khuyến mãi trên mỗi đơn hàng thành công theo đơn vị tiền tệ.
Giảm theo phần trăm: thiết lập giá trị được khuyến mãi trên mỗi đơn hàng thành công theo đơn vị phần trăm.
Miễn phí vẫn chuyển: hỗ trợ miễn phí vận chuyển khi đơn hàng thành công đối với mức phí vận chuyển nhỏ hơn hoặc bằng mức phí được thiết lập.
Đồng giá: áp dụng cùng một mức giá khuyến mãi.

Áp dụng cho

Nơi thiết lập phạm vi áp dụng và điều kiện ràng buộc cho khuyến mãi.Có 5 loại áp dụng cho:
 1. 1.
  Tất cả các đơn hàng: mã khuyến mãi có hiệu lực với tất cả đơn hàng.
 2. 2.
  Trị giá đơn hàng: mức tối thiểu mà đơn hàng phải đạt được để được hưởng ưu đãi từ mã khuyến mãi.
 3. 3.
  Nhóm sản phẩm: mã khuyến mãi có hiệu lực với các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm.
 4. 4.
  Sản phẩm: mã khuyến mãi có hiệu lực với sản phẩm và biến thể thuộc sản phẩm đó.
 5. 5.
  Sản phẩm có nhiều phiên bản: mã khuyến mãi có hiệu lực với các phiên bản của sản phẩm (có thể chọn nhiều) được thiết lập cho mã khuyến mãi.
Nếu chọn thiết lập cho Nhóm sản phẩm, Sản phẩm, sản phẩm có nhiều phiên bản cần chọn thêm điều kiện áp dụng khuyến mãi theo một trong hai cách:
 1. 1.
  Số lượng sản phẩm áp dụng: số lượng sản phẩm tối thiểu Khách hàng phải mua để được nhận giá khuyến mãi.
 2. 2.
  Tổng giá trị sản phẩm: Tổng giá trị sản phẩm (thuộc chương trình khuyến mãi) mà Khách hàng phải đạt được để được nhận giá khuyến mãi.
Nếu chọn đồng thời loại khuyến mãi Giảm theo số tiền và chọn thiết lập cho Nhóm sản phẩm, Sản phẩm, sản phẩm có nhiều phiên bản cần thiết lập thêm điều kiện áp dụng mã khuyến mãi theo một trong hai cách:
 1. 1.
  Một lần trên một đơn hàng: áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng.
 2. 2.
  Cho từng mặt hàng trên giỏ hàng: chỉ áp dụng được cho một số mặt hàng được thiết lập.
Ví dụ: Thiết lập khuyến mãi giảm 20%
Ví dụ: Thiết lập khuyến mãi giảm giá 20000đ

Bước 9: Lưu