Links

Tạo chương trình khuyến mãi

Các chương trình giúp tạo ra các khuyến mãi tự động cho nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc sản phẩm có nhiều biến thể.
Khi nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc sản phẩm có nhiều phiên bản được thiết lập trong một chương trình khuyến mãi, giá của mặt hàng tương ứng cũng tự động biến đổi theo, trong phạm vi thời gian của chương trình khuyến mãi.

Bước 1: Vào Khuyến mãi chọn Thêm mới

Bước 2: Chọn Tạo chương trình khuyến mãi

Bước 3: Nhập tên Chương trình khuyến mãi

Bước 4: Cấu hình cho chương trình khuyến mãi

Có 3 loại khuyến mãi:
 1. 1.
  Giảm theo số tiền : Số tiền được giảm từ giá bán của sản phẩm được chọn
2. Giảm theo phần trăm: Tỷ lệ chiết khấu được khuyến mãi, tính theo giá bán của sản phẩm
3. Đồng giá: Áp dụng cùng một mức giá bán cho các sản phẩm được chọn.
Các loại khuyến mãi này được áp dụng cho:
 1. 1.
  Nhóm sản phẩm: tất cả sản phẩm thuộc nhóm sẽ được áp dụng giá khuyến mãi.
2. Sản phẩm: tất cả phiên bản của sản phẩm sẽ được áp dụng giá khuyến mãi.
3. Sản phẩm có nhiều phiên bản: các phiên bản sản phẩm được chọn sẽ được áp dụng giá khuyến mãi.
Chọn điều kiện áp dụng khuyến mãi, theo một trong hai cách:
 1. 1.
  Số lượng sản phẩm áp dụng: số lượng sản phẩm tối thiểu Khách hàng phải mua để được nhận giá khuyến mãi.
2. Tổng giá trị sản phẩm: Tổng giá trị sản phẩm (thuộc chương trình khuyến mãi) mà Khách hàng phải đạt được để được nhận giá khuyến mãi.

Bước 5: Cài đặt thời gian sử dụng chương trình khuyến mãi

 • Thời gian bắt đầu: thời gian bắt đầu để chương trình khuyến mãi bắt đầu có hiệu lực. Hệ thống đặt mặc định theo thời gian tạo chương trình khuyến mãi.
 • Thời gian kết thúc: thời gian để chương trình khuyến mãi hết hiệu lực.
Tùy chọn "Không bao giờ hết hạn": Khi chọn tùy chọn này sẽ không thể thiết lập Thời gian kết thúc.

Bước 6: Lưu