Links

Phân phối ưu đãi

Bước 1: Vào Automation chọn Đi đến CNV CDP

Bước 2: Vào Chiến dịch chọn Tạo mới

Bước 3: Nhập tên chiến dịch và chọn loại chiến dịch

Chọn chiến dịch lặp lại đối với trường hợp tạo các chiến dịch đặc biệt: Chiến dịch mừng sinh nhật, chiến dịch thành viên mới, chiến dịch giới thiệu bạn bè,...

Bước 4: Nhấn chọn kích hoạt

Bước 5: Thiết lập kích hoạt

Chọn đối tượng áp dụng chiến lược`
1.Khách hàng được thêm vào: Kịch bản được tự động kích hoạt khi khách hàng được thêm vào.
2. Nhóm khách hàng: Kịch bản được tự động kích hoạt cho nhóm khách hàng được áp dụng.
3. Thêm thẻ: Kịch bản được tự động kích hoạt khi thẻ vừa được thêm.
4. Bỏ thẻ: Kịch bản được tự động kích hoạt khi thẻ vừa được bỏ.

Bước 6: Nhấn chọn dấu + để thêm các bước của chiến dịch

Bước 7: Chọn Gửi ưu đãi

Bước 8: Thiết lập ưu đãi sử dụng cho chiến dịch

Bước 9: Nhấn chọn dấu + để thêm các bước của chiến dịch

Bước 10: Chọn Loyalty app để push notification cho khách hàng

Bước 11: Lưu chiến dịch vừa tạo

Bước 12: Chạy chiến dịch đó