Links

Thêm mới Thương hiệu ưu đãi

Link truy cập: [tên thương hiệu].cnvloyalty.comiadmin/rewards

Bước 1: Bấm thêm mới để thêm mới Thương hiệu ưu đãi

Bước 2: Nhập Tiêu đề, Nội dung của Thương hiệu ưu đãi

Bước 3: Nhâp mã PIN và Chọn kích hoạt

Bước 4: Cài đặt LogoẢnh đại diện của thương hiệu

Bước 5: Lưu hoặc Lưu và thêm mới