Links

Thêm mới danh mục ưu đãi

Link truy cập: [tên thương hiệu].cnvloyalty.comiadmin/rewards

Bước 1: Bấm Thêm mới để thêm mới danh mục ưu đãi

Bước 2: Cài đặt 1 số thông tin của Danh mục ưu đãi

Tiêu đề, Nội dung, Ảnh đại diện

Bước 3: Lưu hoặc Lưu và thêm mới