Links

Sử dụng ưu đãi Ver2

Ưu đãi được phân làm 5 loại:
 • Áp dụng tại quầy (offline)
 • Áp dụng trên app (online)
 • Áp dụng tại quầy , Áp dụng trên app (vừa onl vừa off)
 • Giảm giá
 • FreeShip

Ưu đãi áp dụng tại quầy

Cài đặt điều kiện ở iadmin:
 • Không chọn Ưu đãi áp dụng trực tiếp
 • Có thể bật Đối soát hoặc không bật Đối soát

Tắt đối soát

Các bước thực hiện
Hình ảnh minh họa
Bước 1: Vào Ưu đãi của tôi
Bước 2: Chọn ưu đãi muốn sử dụng và Bấm sử dụng ưu đãi
Bước 3: Hiển thị Barcode mã ưu đãi. có thể đưa mã cho nhân viên để họ quét hoặc tự nhập vo
và áp dụng.

Bật đối soát

Các bước thực hiện
Hình ảnh minh họa
Bước 1: Vào Ưu đãi của tôi
Bước 2: Chọn ưu đãi muốn sử dụng và Bấm sử dụng ưu đãi
Bước 3: Hiển thị Mã QR Code đối soát thương hiệu. Bấm Đối soát mã ưu đãi
Bước 4: Quét mã QR code hoặc nhập tay mã code thương hiệu. Bấm Xác nhận
Bước 5: Nhập mã PIN code của thương hiệu
Bước 6: Hiển thị Barcode mã ưu đãi. có thể đưa mã cho nhân viên để họ quét hoặc tự nhập vào và áp dụng.

Ưu đãi áp dụng trên app

Giảm giá
FreeShip

Giảm giá

Cài đặt điều kiện ở iadmin
 • Chọn Ưu đãi áp dụng trực tiếp
 • Không bật Đối soát
 • Không chọn Chỉ áp dụng cho phí giao hàng
Video hướng dẫn sử dụng
Các bước hướng dẫn
Hình ảnh minh họa
Bước 1: Vào Ưu đãi của tôi
Bước 2: Chọn ưu đãi muốn sử dụng và Bấm sử dụng ưu đãi
Bước 3: Chọn lấy mã hoặc đặt hàng
Nếu chọn lấy mã
Hiển thị Barcode mã ưu đãi. có thể đưa mã cho nhân viên để họ quét hoặc tự nhập vào và áp dụng.
Nếu chọn đặt hàng
Chuyển thẳng qua tính năng đặt hàng và được áp dụng trực tiếp khi đặt hàng online
Mã ưu đãi hiển thị và được áp dụng trực tiếp cho các sản phẩm khi thanh toán mà không cần chọn.

FreeShip

Cài đặt điều kiện ở iadmin
 • Chọn Ưu đãi áp dụng trực tiếp
 • Không bật Đối soát
 • Chọn Chỉ áp dụng cho phí giao hàng
Video hướng dẫn sử dụng
Các bước hướng dẫn
Hình ảnh minh họa
Bước 1: Vào Ưu đãi của tôi
Bước 2: Chọn ưu đãi muốn sử dụng và Bấm sử dụng ưu đãi
Bước 3: Chọn lấy mã hoặc đặt hàng
Nếu chọn lấy mã
Hiển thị Barcode mã ưu đãi. có thể đưa mã cho nhân viên để họ quét hoặc tự nhập vào và áp dụng.
Nếu chọn đặt hàng
Chuyển thẳng qua tính năng đặt hàng và được áp dụng trực tiếp khi đặt hàng online
Mã ưu đãi hiển thị và được áp dụng cho phí ship khi thanh toán mà không cần chọn.

Ưu đãi áp dụng trên app và áp dụng tại quầy

Giảm giá
Freeship

Giảm giá

Cài đặt điều kiện ở iadmin
 • Chọn Ưu đãi áp dụng trực tiếp
 • Bật Đối soát
 • Không chọn Chỉ áp dụng cho phí giao hàng
Video hướng dẫn sử dụng
Các bước hướng dẫn
Hình ảnh minh họa
Bước 1: Vào Ưu đãi của tôi
Bước 2: Chọn ưu đãi muốn sử dụng và Bấm sử dụng ưu đãi
Bước 3: Chọn lấy mã hoặc đặt hàng
Nếu chọn lấy mã
Hiển thị Mã QR Code đối soát thương hiệu. Bấm Đối soát mã ưu đãi
Quét mã QR code hoặc nhập tay mã code thương hiệu. Bấm Xác nhận
Nhập mã PIN code của thương hiệu
Hiển thị Barcode mã ưu đãi. có thể đưa mã cho nhân viên để họ quét hoặc tự nhập vào và áp dụng.
Nếu chọn đặt hàng
Chuyển thẳng qua tính năng đặt hàng và được áp dụng trực tiếp khi đặt hàng online
Mã ưu đãi hiển thị và được áp dụng trực tiếp cho các sản phẩm khi thanh toán mà không cần chọn.

FreeShip

Cài đặt điều kiện ở iadmin
 • Chọn Ưu đãi áp dụng trực tiếp
 • Bật Đối soát
 • Chọn Chỉ áp dụng cho phí giao hàng
Video hướng dẫn sử dụng
Các bước hướng dẫn
Hình ảnh minh họa
Bước 1: Vào Ưu đãi của tôi
Bước 2: Chọn ưu đãi muốn sử dụng và Bấm sử dụng ưu đãi
Bước 3: Chọn lấy mã hoặc đặt hàng
Nếu chọn lấy mã
Hiển thị Mã QR Code đối soát thương hiệu. Bấm Đối soát mã ưu đãi
Quét mã QR code hoặc nhập tay mã code thương hiệu. Bấm Xác nhận
Nhập mã PIN code của thương hiệu
Hiển thị Barcode mã ưu đãi. có thể đưa mã cho nhân viên để họ quét hoặc tự nhập vào và áp dụng.
Nếu chọn đặt hàng
Chuyển thẳng qua tính năng đặt hàng và được áp dụng trực tiếp khi đặt hàng online
Mã ưu đãi hiển thị và được áp dụng cho phí ship khi thanh toán mà không cần chọn.