Links

Quay số may mắn

Giao diện trên App

Hướng dẫn cài đặt trên iAdmin

Bước 1: Vào trò chơi chọn Quay số may mắn

Bước 2: Vào Cài đặt để cài đặt điều kiện và Push Notification cho trò chơi

Bước 3: Nhập thông tin của chương trình

Bước 4: Mô tả hướng dẫn và mô tả phần thưởng

Bước 5: Cài đặt thời gian cho chương trình

  • Thời gian bắt đầu chương trình: bắt đầu vào thời gian này, nếu KH mua hàng với hóa đơn có giá trị tối thiểu bằng với điều kiện đã cài đặt thì sẽ nhận được mã dự thưởng.
  • Thời gian kết thúc chương trình: là thời gian kết thúc chương trình cũng là thời gian bắt đầu diễn ra lượt quay số ở App user.
  • Lặp lai: Chọn lặp lại nếu muốn chương trình được lặp lại. Nếu chọn nhập lại sẽ phải nhập số ngày. Số ngày này là số ngày nghỉ để bắt đầu một chương trình mới. Nếu muốn chương trình tiếp theo diễn ra ngay sau khi chương trình cũ vừa kết thúc thì sẽ nhập 0 hoặc để trống trường nhập đó. Nếu tắt lặp lại sẽ chương trình sẽ dừng lại khi lần quay đó xong.
  • Sau thời gian nghỉ sẽ bắt đầu 1 chương trình mới.Thời gian bắt đầu chương trình và thời gian kết thúc chương trình sẽ được tự động set tương ứng với số ngày của chương trình trước.
Ví dụ Chương trình A có thời gian bắt đầu là 8:00 ngày 01/12/2020, thời gian kết thúc là 19:00 ngày 08/12/2020. Chọn lặp lại có số ngày nghỉ là 2. Thì Chương trình A tiếp theo sẽ được tự động tạo với thời gian bắt đầu vào lúc 08:00 ngày 10/12/2020 và thời gian kết thúc vào lúc 19:00 ngày 17/12/2020.

Bước 6: Lưu

Lịch sử trúng thưởng

Hiển thị danh sách những KH đã trúng thưởng ở các chương trình game

Chương trình game

Hiển thị danh sách các chương trình game đã cài đặt gồm thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc chương trình

Danh sách phần thưởng

Báo cáo trò chơi