Links

TopUp - User App

Hiển thị và sử dụng TopUp ở User app

1. Nạp TopUp

Sau khi thực hiện cấu hình ở iAdmin, các gói của TopUp được hiển thị như sau:
Bước 1: Khách hàng thực hiện chọn gói TopUp phù hợp
Bước 2: Lựa chọn phương thức thanh toán
Bước 3: Ở mục Bạn Nạp tiền TopUp cho ai? Lựa chọn Cho chính tôi
Bước 4: Xác nhận Nạp tiền
Lưu ý:
Với phương thức chuyển khoản bằng ngân hàng, sau khi nhân viên xác nhận đã nhận được thanh toán và thực hiện xác nhận ở MY CNV -> số tiền mới được cập nhật trên User App
Với các phương thức khác ( Alepay, Momo, Aripay,...), số tiền sẽ được cập nhật ngay trên User App ngay khi khách hàng thanh toán thành công

2. Giftcard -> Tặng gói TopUp cho người khác

Girtcard là hình thức tặng gói TopUp cho người khác
  • Khách hàng thực hiện chọn gói topup -> Lựa chọn Nạp tiền cho Người khác -> Thanh toán
  • Khách hàng được nhận gói TopUp truy cập vào mục Giftcard -> bấm Sử dụng -> Số tiền tương đương với gói TopUp này sẽ được cập nhật