Links

TopUp - MY CNV

Ở My CNV (app nhân viên), nhân viên có thể thực hiện được việc nạp TopUp và thanh toán đơn hàng cho khách hàng

1. Nạp tiền TopUp

Bước 1: Truy cập vào mục Nạp Tiền

Bước 2: Lựa chọn gói TopUp và khách hàng

Khách hàng: Có thể lựa chọn Khách hàng hoặc tạo Khách hàng mới
Gói TopUp: Lựa chọn gói TopUp muốn nạp

Bước 3: Lựa chọn phương thức thanh toán

  • Chọn tạo link thanh toán:
Hiển thị link thanh toán, nhân viên thực hiện Copy link hoặc chia sẻ cho khách hàng để thực hiện thanh toán
  • Chọn Thanh Toán
Lựa chọn nguồn thanh toán
  • Với lựa chọn thanh toán thanh toán bằng tiền mặt -> Giao dịch thành công ngay lập tức
  • Với lựa chọn thanh toán bằng ngân hàng, thêm ảnh và ghi chú (không bắt buộc) -> Thực hiện xác nhận đã nạp tiền
Ngoài ra, nhân viên có thể xem được lịch sử nạp TopUp của khách hàng -> Thực hiện kiểm tra, xem và xác nhận giao dịch thành công
Tiến hành truy cập vào Tab lịch sử -> vào chi tiết từng đơn để xác nhận hoặc kiểm tra thông tin

2. Thanh toán đơn hàng bằng TopUp

Bước 1: Lựa chọn khách hàng để tiến hành thanh toán

  • Nếu là khách hàng đã có đơn hàng, đơn hàng mà khách hàng đó sẽ được tự động hiển thị

Bước 2: Nhập số tiền và mã đơn hàng để thanh toán

  • Lựa chọn đơn hàng muốn thanh toán, số tiền và mã đơn hàng sẽ tự động cập nhật

Bước 3: Xác nhận thanh toán

Nhân viên thực hiện kiểm tra và nhấn Xác Nhận OTP -> Khách hàng sẽ nhận được mã xác nhận, nhân viên nhập mã này để xác nhận thanh toán
Ngoài ra, nhân viên có thể xem được lịch sử danh sách thanh toán ở Tab Lịch sử