Links

TopUp - iAdmin

Thực hiện việc cấu hình TopUp và xem lịch sử

Cấu hình TopUp

1. Truy cập vào TopUp -> Cài đặt

Truy cập vào Sửa để thực hiện Thêm/ Sửa/Xóa các gói TopUp

2. Thực hiện Thêm/ Sửa/ Xóa các gói TopUp

Tại đây:
  • Tên gói: Tên gói được hiển thị ở User App
  • Trả trước: Số tiền mà khách hàng phải trả cho gói TopUp này
  • Nhận được: Số tiền mà khách hàng sẽ nhận được và sử dụng sau khi giao dịch thành công

Lịch sử TopUp

Truy cập vào TopUp -> Lịch sử

Tại đây:
  • Xuất Excel: Xuất file excel
Ở dropdown list:
  • Tất cả: Xem tất cả giao dịch TopUp
  • TopUp: Các đơn nạp TopUp của khách hàng
  • Thanh toán bằng TopUp: Các đơn hàng được thanh toán bằng TopUp
  • Giftcard: Các đơn nạp TopUp mà khách hàng thực hiện nạp cho người khác

Thanh toán đơn hàng bằng TopUp

Bước 1: Truy cập vào đơn hàng -> Nhập sản phẩm, tên khách hàng và các thông tin cần thiết

Bước 2: Lựa chọn phương thức thanh toán bằng TopUp

Bước 3: Xác nhận Lưu -> Tiến hành kiểm tra số tiền phải thanh toán cũng như số tiền TopUp mà khách hàng đang có

Bước 4: Sau khi xác nhận, khách hàng sẽ nhận được mã xác nhận OTP này, nhân viên thực hiện nhập mã này.