Links

Tích điểm nâng cao

Chức năng giới thiệu bạn bè nâng cao cho phép

  • Người giới thiệu (F1) nhận được điểm thưởng dựa trên mỗi giao dịch của người Được giới thiệu (F2).
  • Số điểm nhận được sẽ dược tính trên tỉ lệ số điểm mà F2 nhận được cho mỗi giao dịch.
  • F1 nhận được ưu đãi khi đạt mục tiêu (Giới thiệu được đủ người).
  • F1 nhận được thông báo khi:
    • F1 giới thiệu được X người mới;
    • F2 hoàn thành đơn hàng mới;
    • F1 đạt được mục tiêu

Cài đặt dưới iAdmin (Cho F1)

Bước 1: Vào Marketing --> Giới thiệu bạn bè --> Cài đặt
Bước 2:

Cài đặt dưới iAdmin (Cho F2)

Bước 1: Vào Marketing --> Giới thiệu bạn bè --> Cài đặt
Bước 2: