Links

Tích điểm

Mã tích điểm thành viên

Đưa mã này để nhân viên khi thanh toán để tích điểm vào tài khoản
Mã dùng để tích điểm
Kèm theo đó là mục ưu đãi , bạn có thể sử dụng trong quá trình khi thanh toán.