Links

Quản lý thăng hạng

  • Với tính năng này, khách hàng sẽ nắm mình có bao nhiêu điểm trong App, đã đạt tới mức để được thăng hạng theo quy định hay chưa…. Việc cập nhật kịp thời số điểm sẽ giúp khách hàng biết được những quyền lợi, phần thưởng mà mình sẽ nhận được.

CẤU HÌNH QUẢN LÝ THĂNG HẠNG

Việc cấu hình điểm để thăng hạng và phần thưởng hiển thị lên user app được cấu hình ở đây: