Links

Lịch sử tích điểm

Xem mục lịch sử tích điểm ở phần Cá Nhân
  • Mọi hoạt động mua hàng sẽ được quy đổi về điểm số trong App. Và sẽ được hiển thị đầy đủ trong lịch sử tích điểm. Khách hàng có thể kiểm tra số điểm mà mình đã tích luỹ được để có kế hoạch sử dụng hợp lý.