Links

Thêm mới topping

Link truy cập: [Tên thương hiệu].cnvloyalty.com/iadmin/topping?page=1&perPage=20&all=true

Bước 1: Vào sản phẩm chọn Topping. Sau đó chọn thêm mới

Bước 2: Nhập các thông tin cơ bản của topping

Bước 3: Nhập danh sách topping

Bước 4: Lưu