Links

Thêm mới sản phẩm

Link truy cập: [Tên thương hiệu].cnvloyalty.com/iadmin/products?page=1&perPage=20&all=true

Bước 1: Vào Sản phẩm chọn Tất cả sản phẩm. Sau đó chọn Thêm mới

Bước 2: Nhập các thông tin cơ bản của sản phẩm

Bước 3: Chọn hình ảnh cho sản phẩm

Bước 3: Nhập giá sản phẩm

  • Nếu không thêm phiên bản cho sản phẩm, nhập giá sản phẩmgiá so sánh.
  • Nếu thêm phiên bản cho sản phẩm

Bước 4: Chọn topping cho sản phẩm

Bước 5: Nhập thông tin nếu muốn xem trước kết quả tìm kiếm

Bước 6: Chọn hiển thị sản phẩm

Bước 7: Chọn nhóm sản phẩm

Bước 8: Bật push notification nếu muốn thông báo ngay có sản phẩm mới.

Bước 9: Chọn thẻ cho sản phẩm (Có thể chọn nhiều)

Bước 10: Lưu sản phẩm