Links

Thêm mới loại sản phẩm

Link truy cập: [Tên thương hiệu].cnvloyalty.com/iadmin/product-types?page=1&perPage=20&all=true

Bước 1: Vào Sản phẩm chọn Loại sản phẩm. Sau đó chọn Thêm mới.

Bước 2: Nhập thông tin cơ bản của loại sản phẩm (tiêu đề, nội dung).

Bước 3: Chọn trạng thái hiển thị của loại sản phẩm

Bước 4: Nhập số thứ tự hiển thị của loại sản phẩm trên App

Bước 5: Lưu