Links

Rule hiển thị sản phẩm ở App User

Trong màn hình Danh mục sản phẩm

Mục 1: Lọc theo nhóm sản phẩm

Mục 2: Thanh Danh mục: Theo Loại sản phẩm

Hiển thị theo thứ tự từ mới đến cũ:
Hiển thị theo thứ tự từ mới đến cũ
Hiển thị trên app

Trong màn hình chi tiết sản phẩm:

Về hiển thị hình ảnh:

  • Trường hợp có nhiều hơn 1 biến thể -> Hiển thị hình ảnh theo các biến thể của sản phẩm
  • Trường hợp không có hoặc chỉ có 1 biến thể -> Hiển thị theo danh sách hình ảnh của sản phẩm

Về hiển thị số lượng tồn kho:

Hiển thị số lượng tồn kho của biến thể đang được chọn hoặc số lượng tồn kho của sản phẩm ( với trường hợp sản phẩm không có biển thể)
Chú ý: Với lựa chọn quản lý tồn khi và số lượng bằng 0 và không tick vào mục Cho phép khách hàng đặt hàng khi sản phẩm hết hàng -> sản phẩm sẽ hiển thị nút Liên Hệ

Điều kiện hiển thị nút Liên Hệ

Tiến hành tắt mục Cho Phép Mua -> Sản phẩm hiển thị Liên Hệ
Số điện thoại hiển thị ở phần Liên Hệ là số điện thoại được setup trong mục Cài Đặt -> Cấu hình Ứng dụng