Links

Nhóm sản phẩm

Các bước thêm mới nhóm sản phẩm và Cài đặt Popup cho nhóm sản phẩm

Thêm mới nhóm sản phẩm

Link truy cập: [Tên thương hiệu].cnvloyalty.com/iadmin/collections?page=1&perPage=20&all=true

Bước 1: Vào Sản phẩm chọn Nhóm sản phẩm. Sau đó bấm chọn Thêm mới

Bước 2: Nhập các thông tin cơ bản của Nhóm sản phẩm (tiêu đề, nội dung)

Bước 3: Nhập thông tin nếu muốn xem trước kết quả tìm kiếm

Bước 4: Chọn hiển thị nhóm sản phẩm

Bước 5: Thêm số thứ tự hiển thị nhóm sản phẩm trên App

Bước 6: Thêm ảnh đại diện cho nhóm sản phẩm

Bước 7: Lưu nhóm sản phẩm

Cài đặt nhóm sản phẩm

Link truy cập: [Tên thương hiệu].cnvloyalty.com/iadmin/collections-popup

Bước 1: Vào sản phẩm chọn Nhóm sản phẩm. Sau đó chọn Cài đặt

Bước 2: Nhập tiêu đề cho Popup. Khi chọn bật chức năng này, Khách hàng đăng nhập vào App sẽ hiển thị cửa sổ thông báo Popup

Bước 3:Chọn áp dụng cho nhóm sản phẩm, loại sản phẩm, sản phẩm

Bước 4: Chọn hình ảnh và nội dung cho Popup

Bước 5: Lưu