Links

Cài đặt sản phẩm nổi bật trên app

Hướng dẫn cài đặt từ khóa nổi bật khi tìm kiếm và từ khóa danh mục sản phẩm nổi bật trên App
Link truy cập: [Tên thương hiệu.cnvloyalty.com/iadmin/settings/products

Bước 1: Vào Sản phẩm chọn Cài đặt

Bước 2: Cài đặt cấu hình chung cho sản phẩm

Hiển thị trên App

  • Từ khóa nổi bật khi tìm kiếm
  • Từ khóa danh mục nổi bật: Hiển thị trong danh mục sản phẩm nổi bật trên trang chủ

Bước 3: Lưu