Links

Tiếp thị nội dung thông báo cần thiết

  • Khách hàng sẽ nhận được những thông báo từ App. Nội dung của những thông báo này tuỳ thuộc vào thương hiệu, doanh nghiệp mà khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Đối với những thương hiệu mà khách hàng đang quan tâm thì việc được tiếp thị nội dung là điều cần thiết.