Links

Quản lý thêm/ xoá/ sửa nội dung, tin tức

  • Giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các thao tác về nội dung, tin tức được hiển thị trên bảng tin cũng như quản lý chất lượng nội dung. Khi muốn thêm một bài viết, tin tức hoặc xoá một bài viết, tin tức nào đó thì doanh nghiệp cũng chủ động hơn.