Links

Quản lý danh mục nội dung

  • Nội dung sẽ được phân bổ trong từng danh mục với chủ đề tương ứng. Giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về sản phẩm, dịch vụ hay tin tức liên quan. Khi khách hàng muốn tìm hiểu thông tin hay dịch vụ nào đó mà khách hàng muốn, điều này rất dễ dàng.