Links

Nhắc nhở dùng app

Để thông báo nhắc nhở dùng app cho user, cần phải cấu hình trong mục nhắc nhở dùng app

B1: Vào trang Nhắc nhở dùng app

Trên thanh Menu, chọn Marketing, chọn Nhắc nhở dùng app

B2: Nhập số ngày cần để nhắc nhở khách sử dụng app

Nhập số ngày khách chưa mở app để nhắc nhở

B3: Nhập tần suất gửi thông báo nhắc nhở 1 lần (ngày)

Nhập số lần muốn gửi thông báo trong 1 ngày.

B4: Nhập tiêu đề và lời nhắn

Nhập tiêu đề, nội dung lời nhắn cho thông báo.

B5: Lưu