Links

Thông báo push notification

  • Các thông báo tự động đẩy từ nhiều thương hiệu sẽ được gửi đến khách hàng. Nó hiển thị trong khoảng thời gian ngắn giúp khách hàng không bỏ xót promotion mà mình sẽ được hưởng.