Links

Tạo nhóm khách hàng

Tạo nhóm khách hàng có điều điện
Bước 1: Vào Khách hàng --> Nhóm khách hàng
Bước 2: Thêm mới
Bước 3: Chọn Nhóm khách hàng có điều kiện
Bước 4: Thêm điều kiện
Bước 5: Chọn thuộc tính
Bước 6: Lưu