Links

Gom nhóm khách hàng theo điều kiện

  • Dựa vào điều kiện cần phân loại để gom nhóm khách hàng lại với nhau để gửi ưu đãi cũng như gợi ý sản phẩm mới phù hợp:
    - Phân loại khách hàng theo bình quân thu nhập.
    - Phân loại khách hàng theo ngành nghề.
    - Phân loại khách hàng theo độ tuổi, giới tính,...
    - Phân loại khách hàng theo vị trí địa lý...