Links

Cài đặt thăng hạng thành viên

  • Tự động thăng hạng thành viên khi khách hàng tích luỹ đủ số điểm yêu cầu. Tính năng này giúp khách hàng biết được mình đang ở hạn mức thành viên nào, cần bao nhiêu điểm nữa để được thăng lên hạn mức cao hơn. Cũng như giúp khách hàng nắm được quyền lợi mà mình được hưởng ở mỗi hạng mức.
Bước 1: Chọn chức năng khách hàng
Bước 2: Chọn mục cài đặt
Bước 3: Cấu hình điểm cho từng cấp bậc
Bước 4: Mô tả về phần thưởng cho từng cấp bậc
Bước 5: Cấu hình ưu đãi dành riêng cho từng cấp bậc
Bước 6: Lưu và hoàn tất cài đặt