Links

Hiển thị danh sách phần thưởng

  • Danh sách toàn bộ các loại phần thưởng, ưu đãi mà khách hàng sẽ nhận được trong khoảng thời gian nhất định. Khi danh sách này được hiển thị sẽ giúp khách hàng biết những phần thưởng, ưu đãi của mình để sử dụng. Tránh trường hợp khách hàng có thể bỏ xót không nhận thưởng.