Links

Đơn hàng

Dưới đây là mô tả các bước để bạn giúp khách hàng tạo đơn hàng trên app của mình.
Tạo Đơn Hàng:
Để tạo đơn hàng cho khách, vui lòng thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm

Đầu tiên, mở mục Tìm kiếm sản phẩm, hãy nhập tên sản phẩm.

Bước 2: Nhập phí giao hàng

Tiếp theo, di chuyển đến mục Nhập phí giao hàng để nhập số tiền khách hàng cần thanh toán.

Bước 3: Nhập giảm giá

Ở mục Nhập giảm giá, hãy nhập mã giảm giá nếu có.

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán

Tiếp đến, hãy Chọn phương thức thanh toán sẵn có.

Bước 5: Chọn trạng thái thanh toán

Chọn trạng thái thanh toán để kiểm soát được việc khách hàng thanh toán hay chưa.

Bước 6: Nhập tên khách hàng

Tiếp theo, hãy Nhập tên khách hàng cùng những thông tin liên quan.

Bước 7: Ghi chú đơn hàng

Nhập Ghi chú đơn hàng nếu có.

Bước 8: Lưu

Cuối cùng, hãy bấm Lưu để hoàn tất đơn hàng.