Links

Nhóm sản phẩm

Để hoàn thiện tính năng E-commerce, bạn cần thêm nhóm sản phẩm lên app để giới thiệu với tất cả khách hàng. Bạn có thể cập nhật mọi thông tin liên quan đến nhóm sản phẩm để khách hàng dễ hình dung.
Thêm Mới: Để thêm mới một nhóm sản phẩm lên app, bạn thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Nhập tiêu đề nhóm sản phẩm

Đầu tiên, click vào Tiêu đề và bắt đầu nhập tiêu đề của Nhóm sản phẩm bạn muốn tải lên.

Bước 2: Nhập mô tả nhóm sản phẩm

Khi đã nhập xong Tiêu đề, bắt đầu di chuyển xuống phần nội dung để Nhập nội dung nhóm sản phẩm (giới thiệu, mô tả đặc trưng nhóm sản phẩm để khách hàng hiểu bạn đang bán những gì).

Bước 3: Chọn hiển thị ngày đăng

Bây giờ, hãy chuyển sang mục Chọn hiển thị ngày đăng để bạn dễ quản lý.

Bước 4: Nhập số thứ tự nhóm sản phẩm

Tiếp theo, cần phải Nhập số thứ tự nhóm sản phẩm.

Bước 5: Chọn ảnh đại diện nhóm sản phẩm

Ở mục ảnh đại diện, hãy Chọn ảnh đại diện cho nhóm sản phẩm mà bạn đang thêm.

Bước 6: Lưu

Để hoàn tất mọi thông tin, đừng quên nhấn Lưu nhé!