Links

Hiển thị khách hàng nhận thưởng

  • Hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng nhận thưởng để hệ thống tự động gửi phần thưởng đến khách hàng. Đây cũng là tính năng giúp khách hàng không bị bỏ sót khỏi các chương trình ưu đãi. Ngoài ra, nó còn tự động cập nhật kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.