Links

Ưu đãi

Tập hợp mọi ưu đãi của khách hàng. Mục đích chính là để khách hàng dễ nắm bắt mọi ưu đãi của mình còn doanh nghiệp quản lý được ưu đãi cũng như khách hàng.

Bộ Lọc

Bước 1: Chọn loại bộ lọc

Ở mục Loại, hãy Chọn loại bộ lọc cho ưu đãi.

Bước 2: Chọn loại là cấu hình

Tiếp theo, cần Chọn loại là cấu hình cho ưu đãi.

Bước 3: Chọn ngày bắt đầu cần lọc

Ở mục Từ ngày, hãy Chọn ngày bắt đầu cần lọc cho ưu đãi.

Bước 4: Chọn ngày kết thúc cần lọc

Ở mục Đến ngày, hãy Chọn ngày kết thúc cần lọc cho ưu đãi.

Bước 5: Lọc và xem kết quả

Cuối , hãy click vào Bộ lọc.