Links

Thống kê ưu đãi

  • Thống kê báo cáo theo thời gian (tuần, tháng, quý, năm,..) về trạng thái của mã ưu đãi, loại ưu đãi,...
  • Mỗi một chỉ số báo cáo sẽ được cập nhật vào hệ thống để doanh nghiệp nắm được tình hình về chương trình ưu đãi của mình. Từ đó giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn mỗi ngày.