Links

Thống kê số lượng mã ưu đãi

  • Thống kê số lượng mã ưu đãi đã dùng/ chưa dùng, mã ưu đãi đã tặng/ chưa tặng,...để doanh nghiệp dễ kiểm soát. Khi kiểm soát được tình hình đang diễn ra của chương trình ưu đãi, doanh nghiệp có thể quyết định thay đổi chương trình ưu đãi mới hay tiếp tục phát triển chương trình ưu đãi cũ.