Links

Hành vi khách hàng

Doanh nghiệp muốn lọc Hành vi khách hàng trong quá trình sử dụng app thì cần cài đặt theo hướng dẫn sau.

Bộ Lọc

Bước 1: Chọn loại bộ lọc

Dưới Bộ Lọc, hãy nhấn chọn Loại.

Bước 2: Chọn loại là cấu hình

Khi xuất hiện các Loại thì nhấn Chọn loại là cấu hình.

Bước 3: Chọn ngày bắt đầu cần lọc

Ở mục Từ ngày, hãy chọn ngày bắt đầu cần lọc.

Bước 4: Chọn ngày kết thúc cần lọc

Ở mục Đến ngày, hãy chọn ngày kết thúc cần lọc.

Bước 5: Lọc và xem kết quả

Sau đó, click vào Bộ lọc để xem kết quả hành vi khách hàng.