Links

Cài đặt nhân viên

Thông báo phân công

🙍‍♂️🙍‍♀️ Chọn mục Cài đặt nhân viên , thay đổi nội dung thông tin muốn thông báo cho nhân viên. Cuối cùng chọn Lưu và hoàn tất.