Links

Bảo hành (Retail)

Để cài đặt Bảo hành cho khách hàng, bạn phải cài đặt ở hệ thống bao gồm tất cả các thông tin về phiếu bảo hành.

I. Thêm mục bảo hảnh

Bước 1: Nhập tên danh mục

Đầu tiên, hãy Nhập tên cho danh mục.

Bước 2: Nhập mô tả

Tiếp theo, cần Nhập mô tả cho danh mục.

Bước 3: Lưu

Bấm Lưu để hoàn tất cài đặt.

II.Cài đặt

Bước 1: Nhập email nhận thông báo khi báo cáo nguyên nhân bảo hành

Nhập tên email nhận thông báo khi báo cáo nguyên nhân bảo hành.

Bước 2: Lưu

Bấm Lưu để hoàn tất cài đặt.

III.Thêm Mới bảo hành

Bước 1: Nhập mã IMEI

Đầu tiên, hãy hập mã IMEI của sản phẩm được bảo hành.

Bước 2: Nhập tên phiếu bảo hành

Tiếp theo, Nhập tên phiếu bảo hành cho sản phẩm ở mục Tên.

Bước 3: Nhập mô tả phiếu bảo hành

Tiếp đến, cần Nhập mô tả phiếu bảo hành cho sản phẩm ở phần Mô tả.

Bước 4: Chọn danh mục bảo hành

Ở phần Danh mục, hãy Chọn danh mục bảo hành cho sản phẩm.

Bước 5: Chọn khách hàng

Hãy chọn Khách hàng - chủ nhân của phiếu bảo hành.

Bước 6: Nhập thông tin liên hệ

Nhập mọi thông tin liên hệ của khách hàng để liên lạc khi khách hàng có sản phẩm cần bảo hành.

Bước 7: Chọn trạng thái

Tiếp theo, Chọn trạng thái của bảo hành.

Bước 8: Chọn loại phiếu bảo hành

Tiếp đến, cần Chọn loại phiếu bảo hành.

Bước 9: Chọn ngày kết thúc bảo hành

Một lưu ý quan trọng đó là cần phải Chọn ngày kết thúc bảo hành vì mỗi sản phẩm chỉ có 1 thời hạn được bảo hành nhất định.

Bước 10: Lưu

Cuối cùng, hãy bấm Lưu để hoàn tất cài đặt.