Links

Phòng

Lựa chọn: E- Commerce -> Sản phẩm
Ở màn hình chính hiển thị các sản phẩm ( tất cả các phòng và các yêu cầu thêm đã nhập)

Để thêm mới các phòng:

Vào mục Thêm Mới
Nhập vào các nội dung cần thiết, đặc biệt khi tạo mới Phòng, chọn Mẫu sản phẩmPhòng ( trong khi mục Yêu cầu thêm chọn là Mặc định)
Sau đó lựa chọn Topping (giá bổ sung khi thêm số lượng khách) và các phiên bản của Phòng ( Giá của phòng theo thời gian)
Lựa chọn Topping và Phiên bản của phòng

Đối với phiên bản của phòng ( Giá của phòng theo thời gian) gồm có hai loại như sau:

 • Giá phòng theo ngày
Giá phòng theo ngày
 • Giá phòng theo giờ
Giá phòng theo giờ
Cài đặt phần trên trong iAdmin như sau:
Trong mục tạo mới sản phẩm vào mục sản phẩm có nhiều phiên bản -> chọn THÊM PHIÊN BẢN
Màn hình sau khi chọn THÊM PHIÊN BẢN
Trên màn hình có hai phần là Tên thuộc tính và giá trị thuộc tính
Lưu ý: Nhập đúng với cú pháp bên dưới
 1. 1.
  Tên thuộc tính ( Thứ) với các cú pháp
 • {Mon:Thứ hai}
 • {Tue:Thứ ba}
 • {Web:Thứ tư}
 • {Thu:Thứ năm}
 • {Fri:Thứ sáu}
 • {Sat:Thứ bảy}
 • {Sun:Chủ nhật}
2. Giá trị thuộc tính: Ngày/ Giờ
 • {1h:1 giờ} : Để tính theo giờ
 • {24h:24 giờ} : Để tính theo ngày
 • {night: Đêm}: Tính theo giá đêm ( từ 22h đến 12h ngày hôm sau)
Video hướng dẫn:
Sau khi hoàn thành tất cả thông tin, nhấn LƯU
Sau đây là kết quả trên User App: