Links

Khóa học

Toàn bộ thông tin về khóa học sẽ được cài đặt trên app để học viên dễ dàng nắm bắt thông tin một cách dễ dàng và linh hoạt. Việc cài đặt cho Khóa học được thực hiện theo trình tự như sau.

I. Danh Sách Khóa Học

Thêm mới danh sách khóa học
Vào Khóa học -> chọn Danh mục khóa học
Nhấn Thêm Mới để tạo mới danh mục khóa học
Bước 1: Nhập tiêu đề danh sách khóa học
Bước 2: Nhập nội dung danh sách khóa học
Bước 3: Chọn ảnh đại diện
Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất việc tạo danh sách khóa học
Các thông tin để tạo mới danh mục khóa ho

II. Khóa Học

Luồng thông tin tạo Khóa Học
Thêm mới Khóa Học:
Để thêm mới Khóa Học, vào mục Khóa học -> Thêm Mới

Bước 1: Nhập tiêu đề và nội dung khóa học

Bước 2: Cài đặt trong Khóa học

Ở mục Hiển thị
  • Lựa chọn Ẩn nếu không muốn hiển thị ở User App
  • Lựa chọn Hiển thị để hiển thị ở User App
Ở mục Cài đặt:
  • Lựa chọn mục Khóa học đặt biệt để có thể thấy tất cả các khóa học hiện tại khi mua khóa học này.

Bước 3: Chọn danh mục khóa học và hình ảnh khóa học

Ở phần Danh mục, hãy Chọn danh mục tương ứng cho khóa học.
Ở phần Sản phẩm, lựa chọn Sản phẩm có chứa Khóa học này
Chú ý: Với những sản phẩm có chứa khóa học, sau khi hoàn thành mua sản phẩm đó, Khóa học này sẽ được tự động thêm và Hiển thị trong mục Khóa học của tôi
Nhập ngày bắt đầungày kết thúc của Khóa học này (Khoảng thời gian mà khóa học này có thể hiển thị được trên User App)
Nhập Tổng thời gian Thời hạn (Hiện chỉ có ý nghĩa hiển thị được trên User App)
Chọn ảnh đại diện cho khóa học.

Bước 4: Kiểm tra thông tin và Lưu

Cuối cùng, hãy bấm Lưu để hoàn tất cài đặt.

III. Danh sách chương học

Danh sách chương học là danh sách các chương học và bài học trong Khóa học
Sau khi lưu và hoàn thành thông tin Khóa học, ở mục Khóa học, lựa chọn danh sách chương học của khóa học cần tạo.
Sau khi Nhấn vào Danh sách chương học -> Hiển thị chương học mặc định -> Truy cập Danh sách bài học để tạo danh sách và Thêm Mới nếu muốn thêm chương học

1. Nhập danh sách bài học

Ở mục Danh sách bài học vào Thêm Mới
Nhập tiêu đề, thời gian học, nội dung và video url của từng bài học
Kết quả:

2. Thêm mới Chương học

Vào mục Thêm Mới trong Danh sách chương học
Nhập tiêu đề và Nội dung chương học -> Lưu

III. Mua và Sử dụng Khóa Học

1. Mua khóa học

Bước 1: Lựa chọn Khóa học cần mua
Bước 2: Nhập và kiểm tra thông tin người mua, phương thức thanh toán
Bước 3: Nhấn chọn Ưu đãi (Nếu có)
Bước 4: Nhấn Thanh toán ngay để hoàn thành đơn mua khóa học
Sau khi hoàn thành đơn mua khóa học, khách hàng có thể theo dõi tình trạng đơn mua này trong phần Lịch sử mua hàng
Sau khi được xác nhận hoàn thành đơn mua, Khóa học này sẽ được hiển thị trong phần Khóa Học Của Tôi

2. Sử dụng khóa học

Bấm vào từng Khóa học, tìm hiểu thông tin và học khóa học.