FnB

Tính năng dành riêng cho doanh nghiệp kinh doanh mảng Nhà hàng. Tính năng này giúp Nhà hàng giải quyết các vấn đề đặc thù, đặc biệt là Quản lý xe và Gửi rượu.