Links

Quản lý gói tập.

Trang này sẽ hướng dẫn cài đặt và quản lý gói tập.

1. Tạo gói tập mới.

Các bước để tạo gói tập mới:
B1: Vào Phiếu đặt lịch
B2: Chọn Quản lý gói tập.
B3: Thêm mới.
B4: Nhập thông tin như hình.
B5: Lưu để tạo mới.

2. Thêm các bài tập cho các buổi tập

B1: Vào Quản lý gói tập
B2: Chọn gói tập.
B3: Chọn Thêm mới trong phần Bài tập
B4: Nhập thông tin như hình.
B5: Lưu để thêm mới.

3. Cài đặt cho phép Khách hàng mua gói tập trên app user.

Để Khách hàng (end-user) có thể mua được gói tập trên app user, cần phải liên kết Gói tập với 1 sản phẩm được tạo trong module Ecommerce. Sau khi Khách hàng mua sản phẩm đó thành công, gói tập đó sẽ được lưu vào mục Gói tập của tôi (App khách hàng).
Các bước đầu tiên:
B1: Tạo sản phẩm (gói tập) mới trong Ecommerce. Xem hướng dẫn: https://help.cnvloyalty.com/tinh-nang-1/san-pham/them-moi-san-pham
B2: Vào chi tiết Gói tập trong Quản lý gói tập.
B3: Liên kết Gói tập với Sản phẩm tương ưng.
B4: Lưu.