Hướng dẫn tạo Google Map KEY

Bước 1: Truy cập vào https://console.cloud.google.com/ → Thực hiện đăng nhập bằng email

Màn hình chính

Bước 2: Thực hiện tạo mới project

Thực hiện lựa chọn Select a ProjectNew Project

Sau đó sẽ hiển thị ra màn hình nhập thông tin, thực hiện lựa chọn và nhập các thông tin cần thiết

  • Nhập Project Name

  • Lựa chọn Organisation

  • Lựa chọn Location

Sau khi hoàn thành nhập thông tin → chọn CREATE

Sau khi Create, sẽ có thông báo đã tạo thành công Project

Bước 3: Thực hiện tạo KEY

Nhấn SELECT PROJECT để thực hiện chọn project: ( Tên project bạn chọn sẽ hiện thị phía dưới)

Lựa chọn APIs & ServiceCredentials → Hiển thị trang Credential

Nhấn CREATE CREDENTIALSAPI Key để tạo Key mới

Sao đó, sẽ tạo được API Key mới ( đây là mã mà bạn sẽ sử dụng) → Chọn RESTRICT KEY

Tiến hành kiểm tra thông tin → SAVE

Bước 4: Thực hiện kích hoạt 4 dịch vụ API cần thiết

4 dịch vụ API cần thiết:

  • Distance Matrix API

  • Places API

  • Geocoding API

  • JavaScript API

Thực hiện kích hoạt 4 dịch vụ trên

Tìm kiếm 4 mã trên ở khung Search và lựa chọn

Tiến hành Nhấn Enable

Tiếp tục thực hiện cho 3 mã còn lại