Links

Về tài khoản Google Developer Account

Sau khi khách hàng đã đăng ký thành công tài khoản Google Developer Account, doanh nghiệp tiến hành các bước sau, add tài khoản mail của CNV để CNV tiến hành Tranfer app/ Publish App cho Doanh Nghiệp.

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành truy cập vào tài khoản của mình

  • Nhân vào tab Users and permissions
  • Nhấn chọn Invite new users

Bước 2: Tiến hành thêm tài khoản CNV để tiến hành Publish app

  • Tiến hành nhập địa chỉ mail của CNV là: [email protected]
  • Chuyển qua tab Account Permissions
  • Chọn quyền Admin
  • Kiểm tra thông tin và nhấn Invite User
Sau khi đã thêm tài khoản của CNV vào, tiến hành thông báo cho Sales/ CS của CNV để team Kĩ thuật CNV tiến hành quy trình tiếp theo.

Bước 3: Cung câp các thông tin cần thiết để thực hiện Tranfer App

Thực hiện truy cập vào link sau: pay.google.com/gp/w/home/activity và thực hiện theo hình trên để cung cấp Transaction ID
Sau khi đã lấy được thông tin tiến hành gửi CNV các thông tin sau:
  • Email (Email holder của tài khoản)
  • Transaction ID