Links

Các thông tin cần có để đăng ký tài khoản Apple Developer Account cho Doanh Nghiệp

Các thông tin cần có để đăng ký APPLE DEVELOPER ACCOUNT cho Doanh Nghiệp

Về chủ sở hữu tài khoản

  • Tài khoản email của người chủ sở hữu ( tạo tài khoản mới với tên và là email của doanh nghiệp) (cung cấp: email + password) -> đây là tk chưa từng đăng ký apple ID/ icloud
Lưu ý: Email này phải là email có chứa domain của doanh nghiệp
  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Ngày tháng năm sinh

Về tài khoản

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Số DUNS ( Nếu có). Nếu chưa có phía CNV sẽ hỗ trợ tạo free số DUNS này)
  • Địa chỉ trụ sở và số HOTLINE hiện tại
  • Website công ty ( nếu có). Trong trường hợp chưa có website, thực hiện mua domain, cung cấp domain và hình ảnh logo công ty để được hỗ trợ tạo website (Trang chính sách bảo mật tạm thời để đăng ký tài khoản)
  • Tài khoản ngân hàng (đứng tên chủ sỡ hữu càng tốt) -> tiến hành thanh toán ở bước cuối cùng, sau khi apple thông báo tạo tài khoản thành công.
Tiến hành tổng hợp các thông tin trên vào file docs và gửi cho bên CNV.
Sau khi hoàn thành các bước đăng ký, Apple sẽ gửi mail thông báo sẽ liên lạc qua số HOTLINE của doanh nghiệp để xác nhận thông tin trên -> sau đó mới tiến hành quy trình thanh toán