Links

Hướng dẫn tạo Google Map KEY

Bước 1: Truy cập vào https://console.cloud.google.com/ → Thực hiện đăng nhập bằng email

Màn hình chính

Bước 2: Thực hiện tạo mới project

Thực hiện lựa chọn Select a ProjectNew Project
Sau đó sẽ hiển thị ra màn hình nhập thông tin, thực hiện lựa chọn và nhập các thông tin cần thiết
  • Nhập Project Name
  • Lựa chọn Organisation
  • Lựa chọn Location
Sau khi hoàn thành nhập thông tin → chọn CREATE
Sau khi Create, sẽ có thông báo đã tạo thành công Project

Bước 3: Thực hiện tạo KEY

Nhấn SELECT PROJECT để thực hiện chọn project: ( Tên project bạn chọn sẽ hiện thị phía dưới)
Lựa chọn APIs & ServiceCredentials → Hiển thị trang Credential
Nhấn CREATE CREDENTIALSAPI Key để tạo Key mới
Sao đó, sẽ tạo được API Key mới ( đây là mã mà bạn sẽ sử dụng) → Chọn RESTRICT KEY
Tiến hành kiểm tra thông tin → SAVE

Bước 4: Thực hiện kích hoạt 4 dịch vụ API cần thiết

4 dịch vụ API cần thiết:
  • Distance Matrix API
  • Places API
  • Geocoding API
  • JavaScript API
Thực hiện kích hoạt 4 dịch vụ trên
Tìm kiếm 4 mã trên ở khung Search và lựa chọn
Tiến hành Nhấn Enable
Tiếp tục thực hiện cho 3 mã còn lại