Links

Hướng dẫn add khách vào Testflight

Bước 1: Đăng nhập vào AppStoreConnect → thực hiện nhập mã xác thực SĐT

 • Tài khoản sử dụng: [email protected]
 • Mật khẩu: cnv123456
 • Mật khẩu vào AppStoreConnect: Cnv123456
 • SĐT xác thực: ( 0339901447) Liên hệ Hạnh product

Bước 2: Thêm tài khoản khách hàng

 • Chọn tab: User and Access
 • Nhấn vào nút Cộng để thêm User
Thực hiện nhập: (Thông tin của khách hàng)
 • First Name
 • Last Name
 • Email
 • Roles: Chỉ lựa chọn mục Marketing
Sau đó lựa chọn đúng apps mà khách muốn sử dụng → Kiểm tra thông tin → Nhấn Invite
Sau khi nhấn Invite, liên hệ đến với khách ( để khách check mail + xác nhận thông tin)

Bước 3: Khách thực hiện truy cập vào mail, thực hiện xác nhận thông tin

Sau khi thực hiện bước 2, khách sẽ nhận được mail thông báo mời invite.
Thực hiện truy cập vào mail này → Nhấn accept invitation
Khách hàng thực hiện nhập thông tin và verify thông tin tài khoản

Bước 4: Sau khi nhận được thông tin xác nhận đã hoàn thành từ bên khách hàng, tiến hành thêm khách để tải bản Testflight

 • Truy cập vào tab Apps
 • Thực hiện tìm kiếm đến Apps mà khách cần bản Testflight
 • Chọn tab Testflight
 • Lựa chọn mục App Store Connect User
 • Thực hiện thêm tài khoản khách → Add
Sau khi thêm, khách sẽ nhận mail thông báo, và có thể tải bản Testflight này